De wachters

Hoofdstuk 7

Het Woord dat waakt

Woorden met toekomstvisie.
Door alle eeuwen heen hebben profeten van God gesproken over toekomstige gebeurtenissen. In de geschiedenis van het volk Israël is steeds dezelfde lijn terug te vinden, waarin de Heilige Geest door messiaanse heilsbeloften sprak, over de Messias die zou komen. Soms zien we wel meer dan 1000 jaar tijdsverschil tussen deze profetische uitspraken. Mannen die elkaar nooit gekend hebben ontvingen steeds weer dezelfde vooruitzichten en deelden die aan het volk mee in hun eigen woorden.
Veel profetische uitspraken, voornamelijk die te maken hebben met de geschiedenis van het volk, zijn reeds vervuld. In feite zegt de Bijbel dat Jezus kwam om zowel de wet als 'de profeten' totaal te vervullen.
Dit is reeds geschied! Ook al zien wij niet altijd alles.

  • God zal al zijn plannen tot voleinding brengen
    door het Evangelie van Jezus Christus.


God regeert door het Woord.
Op deze manier regeert uiteindelijk God zelf. De mens, en ook het volk, kan dwalen, maar het is God die steeds weer de grote lijnen uitzet.
Het was door profetische Woorden van God dat het volk naar Babel gevoerd werd, en ook dat het weer terug kwam. Het was door dit zelfde Woord dat David een belofte kreeg over troonopvolging, hetgeen op vele generaties van zijn eigen nageslacht een beslissende uitwerking had. David zelf diende wel zijn eigen geslacht met de raad Gods ( Handelingen 13:36), maar Gods beloften aan hem dienden vele geslachten en in Christus zelfs: alle geslachten! Ook die nu nog komen moeten!

Het Woord dat waakt.
Zo zijn er ook in deze tijd profetische uitspraken gedaan die pas na het heengaan van de profeet in vervulling gingen, of zelfs nog in vervulling moeten gaan.
Ook Jezus zelf heeft uitspraken gedaan die nog niet volledig vervuld zijn. Maar doordat deze uitspraken gedaan zijn, snelt de gehele mensheid naar het moment van vervulling.
Iedereen zal het zien. Wie het wil, en die het niet wil. God heeft de Schepping als het ware 'gebonden' aan Zijn Woord. Hij heeft hiermee een doel uitgezet, een plan bekend gemaakt en alle dingen, structuren en mensen, zullen zich uiteindelijk hiernaar richten.
God zegt ( Jeremia 1:12):

  • "Ik waak over Mijn Woord, om dat te doen."


Tegelijkertijd waakt ook dat Woord zelf. In dit geval is eigenlijk het Woord 'de wachter der mensheid'. Door Zijn Woord als een deposito uit te zetten op lange termijn, wordt het uiteindelijke rendement aan het einde van die termijn uitgekeerd.
Hierin zien we dan de vervulling van het Bijbelse principe

'Werp je brood (het Woord) op het water en je zult het vinden na vele dagen'.


God heeft 'Zijn Woord dat waakt' al uitgezet - op het water geworpen - bij het begin van de Schepping toen Hij zei: 'Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis.' Nog steeds heeft de mens de werkelijke voltooiing, de werkelijke rustdag, niet bereikt. Er bestaat nog steeds een belofte over het ingaan tot 'Zijn rust' ( Hebreeën 4:1).

Gods Woord waakt over de Schepping!


Gods belofte voor onze kinderen.
Op die manier spreekt God ook tot onze generaties.
Ook wij hoeven niet alleen maar onze eigen generatie te dienen door middel van profetische gaven. In de hemelse gewesten mogen wij ook de bakens uitzetten voor hen die na ons komen en wel in het bijzonder voor ons eigen nageslacht.
Wie van ons durft er letterlijk in te gaan op Gods belofte zoals ook Petrus dat deed op de allereerste Pinksterdag toen hij zei: 'De belofte is voor u en uw kinderen.' Velen hebben er al moeite mee om deze belofte te nemen en te verwachten voor hun zichtbare kinderen, laat staan dat het zou mogen gelden voor hen die 'nog in onze lendenen' zijn.
Toch wil ik hier, zonder Oud-Testamentisch te zijn, het geloof van deze Oud-Testamentische profeten als een voorbeeld laten functioneren voor ons in deze tijd. Geloof is immers niet gebonden aan bedelingen.

Geloof is de taal van de hemel, de sleutel waarmee het Koninkrijk van God zichtbaar gemaakt wordt in dit verlepte, aardse bestaan.
Jezus zei ( Lukas 18:8):

"Als de Zoon des mensen komt,
zal Hij dan 'het geloof' vinden op aarde?"