De wachters

Hoofdstuk 2

Ontwaakt !

Toen ik nog een kleine jongen was, liepen er in onze buurt 's-nachts mensen rond die verschillende huizen bewaakten. Zo iemand noemden wij 'de nachtwaker'. Tegenwoordig hebben we daar een duur woord voor: beveiligings-beambte, maar het betekent precies hetzelfde.
De beveiligings-beambte of 'nachtwaker' is eigenlijk iemand die 'ziet in de nacht'. Wanneer alle andere mensen hun ogen dicht hebben en liggen te slapen, is deze persoon klaarwakker en ziet dingen die anderen dus niet zien. Een 'nachtwaker' is er ook aan gewend, of is geoeffend, om te zien in de nacht.

Wachter, hoe zit het met de nacht?
De wachter zegt:
"Ja, de morgen komt wel, maar ook de nacht."


(naar Jesaja 21:11-12).

Het staat onomstotelijk vast dat iemand die de Here Jezus wil volgen, een 'nachtelijke periode' in zijn leven zal ervaren. De apostel Paulus schreef ons:

 • Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
  (2 Timoteüs 3:12).

In dezelfde brief, een stukje terug, schreef hij:

 • Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen.
  (2 Timoteüs 2:15).

Eigenlijk reikt hij hier twee op elkaar lijkende situaties aan die hetzelfde doel hebben: godvruchtig in dienst van God staan. Aan de ene kant komt er vanzelf vervolging als je Jezus wilt volgen. Aan de andere kant, als je God echt wilt dienen, móet je eerst door een periode van beproeving heen.

 • Het uiteindelijke doel is dat 'de dageraad' gaat doorbreken!

Maar wij zijn toch al kinderen des dags?, zal iemand zeggen. Jawel, in theorie zeker. Maar in de praktijk zijn wij met ons zieleleven vaak nog zo aan 'de nacht' verbonden, dat alleen via 'een diepe slaap' wij tot vernieuwing gewekt kunnen worden, zoals God ook de vrouw schiep uit de man 'door de nacht heen'!

Waakt op gij die slaapt en sta op uit de dood ...... is niet alleen een woord voor hen die nog tot geloof moeten komen, maar ook een profetische boodschap voor allen die het nieuwe leven volkomen in zichzelf moeten laten doorwerken.
Netzoals bij Simon-Petrus het geval was, moeten ook wij 'de haan hebben horen kraaien' in ons leven. Dat wil zeggen dat de aankondiging van de dageraad heeft plaatsgevonden; dat er een ontwaken is van 'echt' geestelijk leven; een 'zuiver geleid worden' door de Geest van God.
De dageraad breekt door, de morgen komt!

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Ik heb in het vorige hoofdstuk al gesteld dat wachtlopen allereerst in je eigen leven moet plaatsvinden. Dat betekent dat wij een goede relatie onderhouden met God de Vader. Denk maar eens aan de woorden van Jezus:

 • "Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken?"
  ( Matteüs 26:40);

Dit is het zoeken van God en zijn Koninkrijk (zijn heerschappij in je leven).

Het tweede punt is dat wij leren luisteren naar zijn stem zoals Maria, de zuster van Martha, dat deed. Het gaat erom dat wij zijn stem leren herkennen en verstaan.
Ten derde betekent het dat wij het woord van God laten werken in ons leven. Jezus zei:

 • 'Wie mijn woorden hoort en ze doet, zal lijken op iemand die zijn huis bouwt op de rots.'
  ( Matteüs 7:24).

Waken =

 1. Relatie onderhouden met God.
 2. Luisteren naar Zijn stem.
 3. Het Woord laten werken in je leven.