Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 7

 

Toetsen met je ziel

 

Toetsen, een bijbelse uitdrukking, betekent feitelijk dat je iets onderzoekt, afweegt, overdenkt, test, om tot een beoordeling te komen.
Behalve het feit dat dit veel te weinig beoefend wordt, gebeurt het dikwijls ook op de verkeerde manier. Vaak komen wij nogal snel met onze menselijke beoordeling ten aanzien van allerlei zaken. Dit is menselijk, en daarom begrijpelijk, maar voor een christen, toch verkeerd.

Nu zijn er verschillende wijzen waarop dingen beoordeeld kunnen worden, we richten ons in dit geval op de geestelijke zaken die beoordeling nodig hebben. De Bijbel leert ons in 1 Kor.2:15:

Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen,
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.


Het is in dit geval altijd éénrichtingverkeer.
De geestelijke mens is in staat om dingen te beoordelen, de ongeestelijke mens kan slechts aanklagen, verwerpen en bekritiseren op duivelse en/of menselijke wijze.
Voor de geestelijke mens kan zich de verzoeking aandienen om geestelijke zaken op een verkeerde manier te beoordelen. Dit kan voornamelijk gebeuren als er gesteund wordt op zintuiglijke waarnemingen. Dat wat we horen, wat we zien, proeven, ruiken, en vooral voelen.

Het gevoel is altijd een rijke bron van misleiding. Het gevoel vertelt ons dikwijls dingen die tegenovergesteld zijn aan de geestelijke waarheid. Het gevoel is ook de meest voorkomende factor waardoor werkers Gods die geestelijk behoren te zijn, misleid worden.
In pastorale gesprekken waarbij iemand raad zoekt ten aanzien van een bepaald besluit, wordt dikwijls de vraag gesteld: "Heb je erover gebeden"? Als hierop dan een bevestigend antwoord komt, kan de volgende vraag zijn: "Heb je er vrede over"?
Dit laatste wordt dan dikwijls als maatstaf aangenomen om tot een beoordeling te komen.

Nu is het onwedersprekelijk zo dat wij door de Geest Gods 'een vrede die alle verstand te boven gaat' deelachtig kunnen zijn. Dit is vooral nodig in moeilijke situaties, wanneer er naar de mens gesproken geen uitkomst te verwachten is. B.v. wanneer wij vervolging, tegenstand, of lijden moeten ondergaan terwille van het evangelie, het Woord van God. In dergelijke situaties geeft God genade en vrede die inderdaad menselijk niet meer te begrijpen zijn.

Vrede ervaren of voelen over bepaalde besluiten of beoordelingen is echter een zeer verkeerde leermeester. Daarmee negeren wij de onderwijzingen en de prediking van Gods Woord, dat in principe een antwoord heeft op ieder terrein van ons bestaan. Soms kunnen zaken wel eens onduidelijk zijn, maar daarvoor is nu juist de raad en het advies nodig van geestelijke mensen die vol zijn van het Woord en de Heilige Geest, om deze zaken in waarheid te kunnen beoordelen. 1 Kor.2:13:

  • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.


Wij moeten dus geestelijke gebeurtenissen, uitingen, problemen, met geestelijke waarheden van God vergelijken en benaderen.
Wie probeert hierbij het gevoel in te schakelen, benadert het niet meer geestelijk, maar zielsmatig.

Maar God heeft toch ook het gevoel, het zieleleven geschapen, kan iemand roepen?
Natuurlijk, maar God heeft dit zieleleven niet geschapen om geestelijke zaken mee te beoordelen. Daarvoor heeft Hij de mens nu juist een verstand gegeven.
Het gevoelsleven heeft een geheel andere functie, die geheel ondergeschikt is aan het geestelijke leven. Althans, zo behoort het te zijn!

Maar hebben dan niet juist vrouwen een rijker gevoelsleven van God ontvangen dat in het geval van kinderen Gods juist een bruikbaar instrument kan zijn? - zal iemand daarop zeggen.

Nee. Het is juist dit zielsmatige reageren dat bij de eerste vrouw heeft geleid tot het eten van de 'boom der kennis van goed en kwaad'. Het beoordelen van goed en kwaad werd hierbij niet meer gedaan aan de hand van het gebod Gods, en het verstandig hanteren hiervan, maar aan de hand van de zintuigen:

Zij 'zag' dat de boom goed was om van te eten, begeerlijk, een lust voor de ogen, en dat je daardoor verstandig kon worden. (Gen.3:6).

In verband hiermee schreef ook de apostel in 1 Tim.2:14:

En Adam heeft zich niet laten verleiden,
maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.


Het zal in onze dagen niet anders wezen, juist erger, omdat wij in de situatie verkeren dat we de weg terug moeten afleggen en van een zielsmatig bestaan moeten terugkeren tot een geestelijk bestaan.
Verstandig zullen wij echter zijn als slechts alleen het Woord Gods onze leermeester is. Psalm 12:7:

  • De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver,
    in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.


Zuivere en krachtige woorden Gods, gesproken vanuit de Geest, zullen een eigenaardige uitwerking hebben op christenen die altijd gegeten hebben van de boom der kennis, en de zaken beoordelen met hun zintuigen, vooral het gevoel.
Dit gevoel zal namelijk tegenovergesteld reageren.
Net zoals bij de eerste mens in Genesis, zal het eten van de boom der kennis, angst voor God teweegbrengen. Men zal de neiging hebben weg te willen kruipen. Of, dit soort prediking niet kunnen aanhoren en met menselijke en/of onbijbelse argumenten in diskrediet brengen. Het gevoel zal meestal te kennen willen geven dat deze prediking niet uit God is. Dit gevoel is namelijk door de satan geïnspireerd.

Toch gedijdt het aardig onder het volk van God. Dit geeft ons te denken over de prediking waaronder dit kan gedijen, of zelfs aangewakkerd wordt.
Over deze situatie is er door Jeremia en Ezechiël geprofeteerd. (Jer.6:14/8:11, Ezech.13:10).

  • Er komt een dag dat ook dit aan het licht zal komen.
    Dan zal openbaar worden dat men roept:
    "Vrede, vrede", terwijl er in het geheel geen vrede is.