Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 4

 

De werkelijkheid

 

Hebreeën 9:24:

Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;


De gehele geschiedenis van het volk Israël, althans hetgeen wij in het Oude Testament van de Bijbel daarover lezen, is eigenlijk een aaneenschakeling van 'afbeeldingen'. Om de één of andere reden heeft God het noodzakelijk geacht om alle toekomstige, hemelse realiteiten, visueel te projecteren in de natuurlijke wereld.
Daardoor kreeg de mensheid een profetisch vergezicht op zaken die in de onzienlijke wereld aanstaande waren. Echter, hoe reëel deze 'afbeeldingen' in de natuurlijke wereld ook waren, zij zijn nooit 'de werkelijkheid' van de geestelijke wereld geweest. Daarom zegt de apostel Paulus ook terecht in Kolossenzen 2:17 dat:

  • ... de werkelijkheid van Christus is.


Velen, die nooit hebben leren denken volgens Gods profetische maatstaven, zijn met hun vergezichten niet verder gekomen dan de natuurlijke wereld. Tot hen kon Jezus zeggen: "Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen", zonder dat zij er ook maar iets van begrepen. (Joh.2:19).
Voor hen was 'de afbeelding' zó reëel, dat zij letterlijk blind waren voor de geestelijke zaken.

Nu betrof dit mensen die hun gehele leven gewijd hadden aan de Mozaïsche dienst aan God. Zij waren er in opgevoed, onderwezen, en zeer geleerd in geworden. Ik kan nog enigszins begrip opbrengen voor hun situatie.
Veel erger is het, wanneer wij in deze tijd moeten konstateren, dat er gelovigen zijn die in de Naam van Jezus geloven en deze belijden, en tegelijkertijd zich zó vastklampen aan 'de afbeeldingen', dat zij deze weldra in ere zouden willen herstellen, mits zij daartoe de kans kregen.

Het was, volgens de overlevering, op 10 augustus in het jaar 70, dat de vernietiging van het toenmalige Jeruzalem plaatsvond door de hand van Romeinse legers. Het was ook tijdens deze totale vernietiging dat de tempel, 'de afbeelding', in brand geraakte. Hierdoor smolt het goud dat in de tempel aanwezig was en vloeide daardoor langs de muren weg tussen de stenen van de fundering. De Romeinse soldaten hebben vervolgens steen voor steen verwijderd om het kostbare goud weer tevoorschijn te kunnen halen. Hiermee vervulden zij hetgeen door Jezus geprofeteerd was, Matt. 24:1-2:

En Jezus ging uit de tempel en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.


Nu is het verstandig om altijd goed te luisteren naar wat Jezus gezegd heeft. Daarbij is het ook van belang om te overwegen wat Hij NIET gezegd heeft.
In het geval van deze tempel heeft Jezus ABSOLUUT NIET gezegd dat deze tempel ooit weer opgebouwd zou worden. Hij heeft daar ook geen enkel belang bij. De tijd van 'de afbeeldingen' is voorgoed voorbij. Het voorhangsel was 37 jaar daarvoor al door God Zelf in tweeën gescheurd.
De grote misleiding in deze tijd, het is ontstellend maar het komt voor, is dat vele christenen niet hebben geleerd deze dingen geestelijk te verstaan. Er wordt op grote schaal onvoorstelbaar geknoeid met Oud-Testamentische profetieën die al lang vervuld zijn in de periode na de ballingschap. Door gebrek aan inzicht wordt er ook geknoeid met heilsprofetieën die een geestelijke interpretatie behoeven.

Dit alles heeft dan als resultaat dat er al jaren bouwplannen zijn voor de herbouw van de tempel, ja zelfs heb ik gehoord dat de stenen hiervoor alreeds klaarliggen. Duizenden christenen maken door hun onbegrip jaarlijks bedevaarten naar de plaats waar het dan toch moet herrijzen en ondersteunen de orthodoxe Joden in hun geklaag voor de muur die maar niet opzij wil.
En wat is nu de hilariteit? Op de plaats waar deze tempel zou moeten verrijzen staat nog steeds die Islamitische Moskee. Volgens mij zegt God 'die alles in handen heeft', in Zijn wijze raadsbesluit:

"Laat dat ding daar maar mooi staan, die tempel komt er niet!"