Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 5

 

Vermenging en vervlakking

 

"Wat is het toch fijn om met zoveel christenen uit allerlei kerken en gemeenten samen te zijn" is een veel gehoorde kreet de laatste tijd. Ik vraag mij soms af of ik dit nu ook echt fijn moet vinden of niet. Bij mij rijst dan toch de stille hoop dat het dan ook allemaal bijbelgetrouwe gelovigen zijn die allen weten dat er slechts één Naam onder de hemel is waardoor wij behouden moeten worden. 'Moeten', ja, zo spreekt de Bijbel er over. (Hand.4:12).

Nu is het 'samen zingen, geloven en belijden' natuurlijk prachtig, en we geloven uiteraard allemaal dat we één zijn in de Naam van Jezus. Tenminste, voor dat moment.
Maar eenheid in Jezus staat natuurlijk nooit los van het Woord van Jezus. De Heilige Geest is ook geen op Zichzelf staande persoonlijkheid die hele andere dingen doet dan Jezus. De Heilige Geest IS de Geest van Jezus!

Dat betekent dat er ook een overeenstemming moet zijn in 'leer' en dus vooral in 'denken' waar de leer uit voortkomt.
En hier zit nu vaak de moeilijkheid. De meeste gelovigen die op deze wijze met de mond een eenheid nastreven, dragen in werkelijkheid een groot pak kerkelijke of religieuze ballast mee van tradities, leringen en overleveringen, waar men zich nooit aan ontworsteld heeft.

  • Op deze wijze is er ruim baan voor het ontstaan van een beweging waar allerlei soorten religieus beleven bij elkaar geveegd wordt. Wij laten de ander in zijn 'waarde' en vermijden discussies over denkwijzen en leerstellingen. Iedereen beleeft het tenslotte op zijn eigen wijze.


De apostelen van het Nieuwe Testament dachten er echter anders over. Die spanden zich in om de gelovigen door herhaling in herinnering te brengen wat zij dienen te geloven. (2 Petr.1:12-13). Zij predikten het Woord, gelegen of ongelegen. (2 Tim.4:2).
Zij hanteerden de Schrift als van God ingegeven om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. (2 Tim.3:16). Zij die van geen tucht wilden weten moest de mond gesnoerd worden. (Titus 1:10-11). En zij schroomden niet om dwalenden en dwarsdrijvers openlijk te bestraffen. (Gal.2:11-14; 2 Tim.2:25; 2 Tim.4:2). Evenzo wie in zonde leven. (1 Tim. 5:20). Zij deden dit o.a. op grond van deze waarschuwing in 2 Tim.4:3-4:

  • Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.


Dit is geheel andere koek. Maar zij predikten dan ook het evangelie met kracht. In onze tijd zien wij precies datgene ontstaan waar zij voor waarschuwden. Een toenemende mate van New Age achtige ontwikkelingen getuigt daarvan. Binnenkort (1996) vindt er in ons land een grote religieuze bijeenkomst plaats, waar iedereen van welke geestelijke achtergrond dan ook zijn ei kwijt kan. Boeddhisten, Hindoeïsten, Joden, Islamieten, ja zelfs 'Christenen'. Alles wordt bij elkaar geveegd en overal wordt wat goeds uitgehaald.
Zo krijgen we één gezellige wereldgodsdienst. Dit is nu precies wat de New Age beweging nastreeft, of beter gezegd, de geest van de anti-christ die de feitelijke motor is van deze beweging.

Wij leven in de tijd dat gospels tot de professionele muziek gaat behoren. Dat mensen die ze zingen dit beroepshalve doen, waarbij het de vraag is of hun leven ermee in overeenstemming is.

We leven in de tijd dat liederen van de opwekkingsbeweging een modeverschijnsel in de grote religieuze kliek zijn geworden.

We leven in de tijd dat de gedichten van 'de conferencier die nooit de Naam van Jezus over de lippen krijgt', in de vorm van gospels als geestelijke waar op de markt gebracht worden.

We leven ook in de tijd dat de omroep die het meest christelijk geacht wordt, openlijk het geloof in Sinterklaas voorstaat en zelfs adviseert om je schoen klaar te zetten.

Zou het terecht zijn om je soms af te vragen waar men nu toch eigenlijk mee bezig is?

  • Moeten we niet weer eens terugkeren tot het principe dat we rechte voren moeten trekken bij het brengen van het Woord der Waarheid?
    (2 Tim.2:15)