Brand in Babylon

Hoofdstuk 7

De verderver verdorven !

God heeft iets tegen Babel.
Hij heeft niet alleen een rechtszaak tegen haar, maar Hij heeft 'echt' iets tegen haar. Je zou kunnen zeggen dat het min of meer een persoonlijke grief is. Onder alles wat vijandschap tegen God genoemd kan worden, neemt Babel wel de belangrijkste plaats in. Het 'hart-mijner-tegenstanders' wordt het genoemd in Jeremia 51:1.

Nu wisten we al dat de satan er achter zat, maar in deze hoedanigheid komt hij tevoorschijn als de bouwer van een geestelijke stad met fundamenten, een woonstede in de geestelijke dimensie. Dit als tegenhanger van de geestelijke stad die God zelf bouwt.
En zoals dan de stad Gods, de gemeente van Jezus Christus, het juk van de natiën moet verbreken, de geest der verblinding ( Jesaja 25:7), zo zorgt juist 'het-hart-van-Gods-tegenstanders' voor de voortgang en de verspreiding van deze verblinding.

Van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. ( Jeremia 51:7b).

Het is deze 'geest van verblinding' waardoor de aarde tot een woestenij geworden is. In stand gehouden door 'toverij die de volken verleid' ( Openbaring 18:23), is juist dit een oorzaak van verderf.

Maar juist omdat Babel een na-aperij moet voorstellen van de bouw van een waarachtig geestelijk huis, komt God in actie met wraak. Tenslotte is het Gods plan om de bouw van een 'woonstede Gods' voor de Heilige Geest te voltooien, en niet toe te staan dat er een 'woonstede des verderfs' voor de geest van satan gebouwd wordt.
Toch is het niet in hoofdzaak vanwege de na-aperij dat Gods toorn opgewekt is, maar veel meer vanwege de schade die Babel berokkend heeft aan de bouw van het huis Gods.

Want tegen Babel is Zijn plan om het te verdelgen, want dit is de wraak des Heren, de wraak voor Zijn tempel. ( Jeremia 51:11).

Ontegenzeggelijk heeft de geest van verblinding en verderf in de achter ons liggende eeuwen de bouw van een woonstede Gods in de Geest, behoorlijk weten te verijdelen. Hoewel goed begonnen, gebouwd op het fundament van de eerste apostelen, was er ook goed de klad in gekomen.
Juist dit heeft de toorn van God opgewekt en zal uiteindelijk leiden tot de totale vernietiging van Babel. Een woonplaats van duivelen en een schuilplaats van alle onreine geesten zal het wezen. ( Openbaring 18:2).

Here, Gij hebt aangaande deze plaats gesproken, dat Gij haar zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zijn zal, mens nog dier, maar dat zij een eeuwige woestenij zijn zal. ( Jeremia 51:62).

Uiteindelijk zal Babel wegzinken en niet meer boven komen ( Jeremia 51:64), maar de stad Gods zal gebouwd worden op het apostolisch fundament.

De bronnen van Babel zullen opdrogen ( Jeremia 51:36), maar de stad Gods zal gedrenkt worden uit een rivier van levend water die opwelt uit de troon van God ( Openbaring 22:1).

In Babel zal het lamplicht gedoofd worden ( Openbaring 18:23), maar in de stad Gods zal het Lam een lamp zijn en de heerlijkheid Gods verspreiden als een licht ( Openbaring 21:23).

  • Ziekte, vervloeking en onreinheid zullen tot in eeuwigheid in Babel opgeborgen worden, maar eer, heerlijkheid en reinheid zullen zijn over hen die de Naam van Jezus in hun geest hebben toegelaten.