Brand in Babylon

Hoofdstuk 6

BRAND ! in Babylon !

Vanaf het allereerste begin, het begin van de schepping, was er in Gods hart een plan. Ja, zelfs al voordat er iets geschapen was, want God is een denker, Hij werkt planmatig. Hij denkt eerst, en dan doet Hij het.
In Gods plan was er vanaf het eerste begin al de visie van een 'stad van de levende God' het hemelse Jeruzalem. Zelfs Abraham had dit al in geloof gezien en zijn hoop daarop gevestigd. Hebreeën 11:10 en 16:

... want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.
... maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.


God had dus een stad bereid.
Maar zoals van alles wat goed, waarachtig en goddelijk is, bestaat er ook hiervan een vervuilde kopie: Babylon. In zekere zin kun je ervan uitgaan dat in de geestelijke wereld alles een 'tegenhanger' heeft.
Van al deze geestelijke realiteiten vinden wij de uitwerking terug op aarde. De zichtbare dingen zijn ontstaan uit de onzichtbare dingen. ( Hebreeën 11:1).

Anders gezegd: Het hele aardse bestaan bestaat uit twee tegenovergestelde effecten: de waarheid en de leugen, die beiden hun oorsprong hebben in de geestelijke dimensie. De apostel Johannes heeft het zelfs over 'de Geest der waarheid' en 'de geest der dwaling'.
Zo lezen wij ook over de Geest van Christus en de geest van de anti-Christus. Anti betekent gewoon 'tegenover' of tegen. We hebben het ook over licht, tegenover duisternis, leven tegenover dood, liefde tegenover haat, gerechtigheid tegenover zonde, kinderen Gods tegenover kinderen des duivels.

In de geestelijke dimensie zijn er dus twee 'zinnebeeldige' steden, die behalve elkaars tegenovergestelde, ook elkaars rivalen zijn:
Het hemelse Jeruzalem tegenover het helse Babylon.

Zoals al gezegd vinden we van deze beide 'geestelijke' steden de invloed terug op aarde. Aan de ene kant de residentie van God die door Jezus Christus heerschappij oefent over zijn volk, de kinderen Gods, de gemeente van Jezus Christus, en aan de andere kant de satan, die automatisch 'controle' heeft over iedereen die Jezus niet toebehoort.
De vraag die wij eerlijkheidshalve onszelf moeten stellen is uiteraard:
Hoeveel invloed en controle van Babylon is er nog terug te vinden in ons eigen leven?

Hoeveel van de geest der wereld, de geest der dwaling, de geest der leugen, enz., heeft er nog grip op ons die behoren te wandelen in de Geest der waarheid?

Als de apostel Petrus schrijft over 'de dag des Heren' bereidt hij ons op die dag voor met de volgende woorden uit 2 Petrus 3:10-13:

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Hier zien wij dus hetzelfde patroon terugkomen:

  • De hemelen - de geestelijke dimensie.
  • De elementen - dat wat elementair is, dat waaruit de zaken ontspringen of voortkomen.
  • De aarde en de werken daarop - het effect van 'de elementen' op aarde.

Gods middel om de problematiek van de tegenovergestelde krachten tot een oplossing te brengen is vuur. Hierbij denken we dan niet aan een aards vuur, maar aan een geestelijk vuur. De hemelen waar het hier over gaat en de elementen als oorsprong van goddeloze invloeden, zijn immers geestelijk. Ook Babylon is een geestelijke geheel. Hier heeft de zonde, de toverij, de onreinheid hun residentie.
Gods antwoord hierop is vuur !

Openbaring 18:8:

Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij (Babylon) zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

Er zullen mensen zijn die als het ware de rook van deze verbranding zullen zien en zij zullen weeklagen. (vers 9-10 en 18).
Maar Gods belofte is dat deze 'stad' met geweld geworpen zal worden en nooit meer gevonden zal worden. (vers 21b).

Wat zal dàt voor effect geven op aarde ?

Dat zal het begin zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. ( 2 Petrus 3:13).