Heiliging

Hoofdstuk 4

Verborgen raadslagen

Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen,
maar de raad des Heren, die zal bestaan.

Spreuken 19:21


Er is niemand die zou kunnen zeggen: "Ik heb geen menselijke overleggingen in mijn hart." Wie dat toch zegt, spreekt niet alleen tegen het Woord, maar houdt bovendien zichzelf voor de mal. Kom je iemand tegen die zegt zó vol te zijn van de Heilige Geest dat al zijn gedachten en ingevingen verondersteld worden van God afkomstig te zijn, wees dan dubbel op je hoede.

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest,
maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn,...

... zei de apostel Johannes.
En hij kon het weten. Hij was de apostel die het langst op aarde heeft rondgelopen en had het wel 'gezien'. Ook was hij al aardig op leeftijd toen hij dit advies doorgaf.

Wij moeten er altijd voor open staan dat de inhoud van ons hart van Godswege kritisch onderzocht wordt, hetzij via het Woord, de Heilige Geest, of door anderen. De slechtste en meest onbetrouwbare onderzoeker ben je zelf. Dat is te zeggen .... als het jezelf betreft.
Daarom heeft God ook 'een lichaam' bereid, zodat de 'leden' daarvan kunnen toezien op elkaar. Er zijn er die niet graag willen dat hun 'verborgen overleggingen' ontdekt worden. Zij schuwen dan ook het functioneren van het lichaam en bedenken van alles om zich daaraan te onttrekken.

Maar andersom kan het natuurlijk ook. Wanneer een eenling opstaat en woorden spreekt waardoor verborgenheden in het lichaam aan het licht gebracht worden, kan het wellicht gebeuren dat de eenling door dat lichaam verstoten wordt.
De bedoeling is altijd hetzelfde: als 'het verborgene' maar verborgen kan blijven. Het lijkt dan allemaal wel vredig te zijn, maar de echte vrede met God ontbreekt. ( Jeremia 8:11-12).

Er komt natuurlijk een dag of een moment dat God alle raadslagen van alle harten gaat openbaar maken. Zo lezen wij in 1 Korintiërs 4:5 dat dit gebeuren zal in 'de tijd dat de Here komt'.
Wat óns betreft hoeft het daar niet van af te hangen. Wij worden voortdurend opgeroepen om onze harten, gedachten en overleggingen bij God ter toetsing aan te bieden. Zalig is hij die regelmatig voor Gods troon zijn hele hart uitstort. Ook al begrijpen wij niet altijd alles, de bereidheid is Hem zeer welgevallig en zal vast en zeker door God in genade behandeld worden.

Maar ook al weten wij dat eens de grote finale zal plaatsvinden, ook in het heden is God bezig om menselijke raadslagen te doorkruisen en in het licht te brengen. Psalm 33:10-11 zegt:

  • De Here verbreekt de raad der volken,
    Hij verijdelt de gedachten der natiën;
    de raad des Heren houdt eeuwig stand,
    de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.


Er is dus eigenlijk geen generatie in het mensdom gepasseerd, of God heeft er wel op enige wijze grip op gehad, of zij dit nu hebben gewild of niet.
In het tijdperk van het evangelie zijn er door alle eeuwen heen mensen geweest die met Jezus gewandeld hebben. Nu hier, dan daar komt de Geest Gods met sterke overtuiging van zonde en komen de raadslagen openbaar en bekeren mensen zich tot Jezus Christus.
In een echte 'profetische gemeentesamenkomst' kunnen we ook verwachten dat een ongelovige of toehoorder door allen weerlegd en doorgrond wordt, zodat het verborgene van zijn hart aan het licht komt en hij uiteindelijk God zal gaan aanbidden. (1 Korintiërs 14:24-25).

Maar vóórdat God door ons heen anderen kan aanspreken, komt Hij uiteraard eerst met deze dingen bij ons. Onze gedachten, onze overleggingen, onze plannen, onze bedenksels, moeten eerst gebracht worden tot Zijn niveau. ( Jesaja 55:9).
Zolang wij nog zo goed zelf onze plannen maken en onze wegen uitstippelen, hebben wij Zijn raad niet nodig. Maar als onze plannen en bedenksels niet uit Hem geboren zijn, zijn zij écht goddeloos! Zonder God,... uit de mens,... uit de aarde, en dus .... uit de duivel. ( Jacobus 3:15).

Daarom, laten wij ons tot God wenden met deze gezindheid die ook David op zijn zoon overbracht:

En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader,
en dien Hem met een volkomen toegewijd hart
en een bereidwillig gemoed,
want de Here doorzoekt alle harten
en doorgrondt al wat de gedachten beramen.

1 Kronieken 28:9