Heiliging

Hoofdstuk 3

De gebaande weg

Zien wij enerzijds dat er een 'heilige weg' is die wij moeten betreden, de persoon, Jezus Christus, Hij is de gebaande 'heilige weg', anderzijds moet er ook een weg 'aangelegd' worden.
Johannes de Doper is een typisch voorbeeld van iemand die wegen baande en aanlegde. Het vraagt kennelijk een profetische zalving van hetzelfde kaliber als die van Elia, om de troep van afgoderij op te ruimen uit de harten van mensen, waardoor in de woestenij van hun geestelijk leven een weg aangelegd wordt.
Psalm 84:6 zegt:

  • Welzalig de mensen .....
    in wier hart de gebaande wegen zijn.


We komen hiermee bij de kern van de zaak. Het echte 'betreden' van Gods heilige en gebaande weg kan eigenlijk alleen doordat deze 'aangelegd' wordt in ons hart.
Wij moeten in ons leven voordurend onszelf blijven onderzoeken of wij vanuit Jezus Christus leven, handelen en spreken. In psalm 139:24 lezen wij:

Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Hier wordt nog niet eens gesproken van een zondige weg, maar van een 'heil-loze' weg. Een weg, een karaktereigenschap in ons, waarin het heil van Christus zijn weg nog niet heeft gevonden. Dit heeft alles te maken met onze gedachten, lezen wij in het daaraan voorafgaande vers.
Onze gedachten zijn het produkt van 'de geest' die in ons is. Als het niet uit de Geest van Christus is, dan vast en zeker uit een andere. Onze eigen geest inbegrepen.
In feite ligt de intentie van deze psalm op hetzelfde vlak als de opdracht van Jezus in Marcus 4:24:

  • "Ziet toe, wat gij hoort."


Wij moeten voortdurend met Gods woord in de hand waken over de gedachten die in onze geest geproduceerd worden. Door welke visies, leerstellingen of inspiraties en vooral 'karaktereigenschappen' worden onze gedachten gevormd en samengesteld? Zeker voor christenen met een profetische roeping is dit van essentieel belang!
Profetische uitspraken zullen altijd de bijbelse toets moeten doorstaan. Maar als de profeet zélf niet waakt en toetst, wie dan wel?

Deze voortdurend wakende instelling zal uiteindelijk bewerken dat Gods heilige weg steeds breder en verder reikend zich in ons geestelijk leven zal openbaren. Beter gezegd: De Christus die de heilige weg is, zal steeds duidelijker in ons en door ons openbaar worden.
Ook Hebreeën 12:14 spreekt hierover met de volgende woorden:

Jaagt naar de vrede met allen en de heiliging,
zonder welke niemand de Here zal zien.
  • Heiliging is niets anders dan de gebaande weg 'Jezus' die in onze harten zichtbaar wordt, en daaruit leven.