Als een engel des lichts

Hoofdstuk 5Naast de geestelijke verschijningen die zich van tijd tot tijd voordoen, zijn er in ons menselijk functioneren nog twee belangrijke invalspoorten waar de satan graag gebruik van maakt. Dit zijn:

 1. Gedachten.
 2. Gevoelens.

1. Gedachten.
In ons geestelijk leven draait nagenoeg alles om onze gedachten. Gedachten zijn het directe product van de geest. Een geactiveerde geest brengt gedachten voort. Zoals de gezindheid van de betreffende geest is, zo zijn ook de gedachten. God heeft gedachten, de mens heeft gedachten, de satan en andere boze geesten hebben gedachten.
Wanneer een mens zich bekeert, is dit in diepste zin een verandering van gedachten. Gedachten of denkwijze over God, en gedachten ten aanzien van de eigen levenswandel.

Jesaja 55:7:

  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man ZIJN GEDACHTEN en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.


Gedachten worden meestal uitgedrukt in woorden. Zo komen Gods gedachten altijd tot ons door middel van Zijn Woord, en dan vaak ook nog in beeldspraken die verstaan worden door hen die hebben leren denken zoals God denkt!
De gedachten die wij zelf produceren worden door de Bijbel genoemd 'ons eigen inzicht', waar wij beter niet op kunnen steunen. (Spreuken 3:5).
De mens hoeft niet veel moeite te doen om 'inzicht' over God te hebben dat puur menselijk genoemd kan worden. We kunnen dit met Bijbelse termen ook wel noemen 'een aangeleerd gebod van mensen' (Jes.29:13 / Matt.15:9) of 'de overlevering der vaderen' (Matt.15:6 / Col.2:8). Vooral in dit laatste zijn Calvinistische Nederlanders zeer sterk. Beter echter is het om God te 'kennen' vanuit een persoonlijke relatie met Hem door Jezus Christus.
Maar de satan en zijn consorten hebben ook gedachten, die zij graag aan ons kwijt willen. Want wie de geest van de mens in zijn macht heeft, kan die gehele mens besturen.

Efeze 2:2-3:

  ........ waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, - trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van DE GEDACHTEN ........


Het is duidelijk dat Gods Woord ons wijst op het feit dat de gehele wereld bestuurt wordt door de gedachten van de satan en dat de gelovigen in principe daaraan onttrokken zijn door de geestelijke kracht van het bloed van Christus. (1 Petr.1:18). Daarbij hebben wij dan ook nog een eigen verantwoording om ons daaraan te blijven ontworstelen. Dit noemt de Bijbel dan onze geestelijke strijd. (Efeze 6).

Het zijn in de eerste plaats dus altijd 'gedachten' (activiteiten van geesten) die ons weer willen terugplaatsen in 'de loop dezer wereld' - wandelen in het voetspoor van een ander dan Jezus. Ook op dit gebied zijn er diverse vormen van misleiding te onderscheiden. Als nu Jezus zegt in Joh.10:27: "Mijn schapen horen naar mijn stem ...", dan hoeven wij er niet verbaasd over te zijn als wij zien dat de satan in staat is een 'spreken' te genereren in gelovigen dat 'sprekend' lijkt op de stem van Jezus. Werd er door de apostelen van de Bijbel dagenlang gevast en gebeden om de wil van God te verstaan, vandaag de dag zijn er vele 'geestelijken' die zonder blijk van enige moeite dagelijks 'hemelse' berichten ontvangen, onder het motto: "De Heer maakte mij duidelijk ....". Bij velen van hen echter betekent tegenspraak bijna heiligschennis. Het 'gehoorde' is niet of nauwelijks bespreekbaar, om van 'toetsen wat de Here welbehagelijk is' (Ef.5:10) maar niet te spreken, terwijl corrigeren helemaal ver buiten het gezichtsveld is.
Wie zich echter door de Geest van God laat leiden en luistert naar 'de stem van de Herder', zal dit te allen tijde doen met al de woorden van Jezus in zijn hand. In dat opgetekende verslag immers heeft hij of zij deze stem van Jezus leren kennen. Wie al de woorden van Jezus tot zijn 'vaste gedachtegoed' gemaakt heeft, door het in de context te lezen, erover te bidden en na te denken, het zodoende te begrijpen, deze is het die niet zo gemakkelijk aan de haal zal gaan met andere stemmen die en-passant ook een regeltje willen meespreken.

Ook Jezus heeft het onderscheid moeten leren welke stemmen er in zijn eigen geest probeerden op te spelen. Denk maar eens aan de periode van verzoekingen in de woestijn, 40 dagen lang. Wij lezen de resultaten in een enkel perikoopje en realiseren ons daarbij niet welke strijd er in het gedachtenleven van Jezus gewoed moet hebben op zodanige wijze dat, zoals wij lezen in Lukas 4:9, de satan in staat was Hem te leiden naar Jeruzalem, zelfs tot op het dak van de tempel!
Laten wij dus niet te simplistisch denken over de verzoekingen en misleidingen die er op ons af kunnen komen, want deze zijn zeer vele en intensief. Daarentegen zullen wij ook niet bevreesd of moedeloos zijn want wij weten dat Jezus Christus dit alles overwonnen heeft en openlijk heeft tentoongesteld. (Col. 2:15).
1 Joh.5:5:

  Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?2. Gevoelens.
Het menselijk gevoelsleven laat zich misschien wel het best omschrijven als

  'een manifestatie van de zintuigen'.

Het is een activiteit van de mens als 'ziel' en direct verbonden met het lichaam dat in samenhang hiermee bijbels aangeduid wordt als 'de natuurlijke mens'. (Grieks: PSUCHE).
Wanneer de mens zich niet meer op het niveau van geestelijk leven bevind, gaat het gevoel een belangrijke rol spelen. Het is dan niet langer overschaduwd door het geestelijk leven, maar geeft des te nadrukkelijker de ongeestelijke toestand van de mens weer.

Een dergelijke verandering zien wij overduidelijk plaatsvinden bij het eerste echtpaar dat in de Bijbel vermeld wordt. Zij leefden een volmaakt geestelijk leven, in perfecte harmonie met de Schepper. Zij heersten over al Gods werken en beschikten over belangrijke geestelijke krachten en mogelijkheden. Toen echter de zonde zijn intrede had gedaan en het zaad van de verkeerde stem in hun gedachten ontkiemd was, veranderde metterdaad hun gevoelsleven op aanzienlijke wijze. Plotseling bemerkten zij dat zij een gevoelsleven hadden! (Gen.3:7). Kennelijk had dit voordien geen belangrijke rol gespeeld in hun bestaan. Parallel aan het overheersende gevoelsleven evolueerden ook hun gedragingen: zij verborgen zich voor de Here God toen zij Zijn geluid in de hof hoorden. (Gen.3:8). Het gevoel dat hier de overhand had gekregen wordt door de Bijbel omschreven als 'vrees'. Vrees voor God! En dan komt de hamvraag (Gen.3:11):

  "Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt?"


We kunnen hierbij dus vaststellen dat zij zich bewust werden van iets dat er altijd al geweest was, (hun naaktheid), maar hen nog nooit zo was opgevallen. Maar door het eten van deze (zinnebeeldige) boom der kennis, was hunbron van informatie verschoven naar het gevoelsleven, ofwel het zieleleven (PSUCHE), ofwel het zintuiglijke leven.
Dit moet voor ons toch wel een duidelijke waarschuwing zijn als wij geroepen zijn om de weg terug te betreden. Wij die vanuit ons natuurlijke bestaan geheel vertrouwd zijn met deze 'boom der kennis', het zintuiglijke leven, zijn in Christus geroepen om dit zintuiglijke leven af te leggen, te negeren, en vanuit Christus, de boom des levens, een nieuw en geestelijk leven aan te doen van leven en wandelen in geloof en niet in aanschouwen. (2 Kor.5:8). Een nieuw bewustwordingsproces moet in ons op gang komen, waarbij geestelijke realiteiten ons bestaan gaan bepalen. Dát noemt de Bijbel:

  wandelen in de waarheid! (2 Joh.:4).


Het is ronduit ontstellend om waar te nemen hoe de satan opnieuw kans ziet om Gods 'hof' te betreden, (de hof - ditmaal in de vorm van de gemeente van Christus), en vele christenen weet op te zadelen met werkingen in het gevoelsleven die op grote schaal worden aangezien voor geestelijke gaven.
Zo wordt het beoordelen of toetsen van geestelijke zaken dikwijls met het gevoel gedaan. Wanneer er ergens vrede over 'gevoeld' wordt, neemt men aan dat het goed is, terwijl onvrede uiteraard moet aanwijzen dat iets niet de wil van God is. Het hanteren van het Woord Gods als toetssteen is in dit geval geheel afwezig.

In andere gevallen wordt het voelen van een zekere pijn in een bepaald lichaamsdeel dikwijls als aanwijzing van de Heilige Geest aanvaard, die daarmee zou willen duidelijk maken dat er iemand in de zaal aanwezig is met een kwaal aan het betreffende lichaamsdeel en dus gebed nodig heeft.
Het mag duidelijk zijn dat dergelijke handelwijzen geheel ontbreken bij de in de Bijbel aangereikte voorbeelden van geestesgaven en openbaringen en moeten daarom ook volledig afgewezen worden en beschouwd als afkomstig van de satan die zich voordoet als een engel des lichts.

Veel christenen die op dergelijke wijze bezig zijn zullen zich waarschijnlijk zeer onprettig en onbehaaglijk voelen wanneer er waarachtige geestelijke openbaringen en kracht van God openbaar gaan komen. Dan zal blijken dat velen een door de satan geïnspireerd gevoel van angst voor God hebben en dat er onder het 'vrome' gevoelsleven nog vele verborgen zonden schuilgaan. Zulke mensen zijn de eersten die hard wegvluchten voor iedere prediker die door de Geest geleid de waarheid boven tafel brengt en gaan als een brullend kind woedend rond, verbolgen over hun 'gevoelsleven' dat dan zo diep gekwetst is. De enige vraag die dan nog over blijft is, of déze hoogmoed nu van de satan zelf is, of van de persoon in kwestie.

De goddelijke opdracht nu is dat wij ons zieleleven, ons zintuiglijke leven moeten ontdoen van alle stemmen, geluiden, en werkingen die in tegenspraak zijn met Gods geopenbaarde waarheid voor geestelijk leven. 1 Petr.1:22:

  Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt ........


Dit betekent een voortdurend geestelijk richten en oprichten, vasthouden aan Gods Woord en beloften in Jezus Christus. Onszelf oefenen in geloof en waarheid en leren zien op de onzichtbare realiteiten van Gods Koninkrijk.

  Dit is als de koopman die alles wat hij bezat verkocht, zijn natuurlijke leven, zijn zintuiglijke zieleleven, om die ene kostbare parel te kunnen kopen.
  (Matt.13:45-46).