Als een engel des lichts

Hoofdstuk 3In de geestelijke dimensie onderscheiden we tenminste twee rangorden van geesten die tot de legermacht van satan behoren.

Ten eerste is er uiteraard de satan zelf, die 'de overste dezer wereld' genoemd wordt. (Joh.14:30). Hij staat aan het hoofd van alle engelen die met hem tegen God gerebelleerd hebben. In de Bijbel wordt dit ook aangeduid als 'de duivel en zijn engelen'. (Matt.25:41). Deze groep geestelijke wezens zijn bijzonder invloedrijk en oefenen macht uit over regeringen en volken. Van nature beschikken zij over een behoorlijke mate van intelligentie en vaardigheden. De legermacht van satan functioneert beslist niet als een allegaartje van 'domme boze geesten'. Hoewel hun intelligentie bedekt is door de duisternis en verleugend door het ontbreken van relatie met God de Schepper, zijn zij desondanks in staat om op goed georganiseerde wijze heel wat verderf en ellende voort te brengen. Op zeer vernuftige wijze bespelen zij de religieuze en maatschappelijke behoeften van de mensen die niet bezig zijn het Koninkrijk Gods te zoeken en de gerechtigheid van God die daar bij hoort. Door deze geestelijke strategie komt de mensheid steeds verder van God af te staan.

De tweede groep geesten in het rijk van satan, de 'lagere' orde, zijn de geesten die wij in de Bijbel tegenkomen als 'demonen'. Deze demonen hebben geen bijzondere intelligentie. Zij zijn als het ware de 'domme krachten' in het rijk der duisternis. Zo veroorzaken zij allerlei 'domme' verschijnselen in mensen die zij als 'woning' hebben uitgekozen. We spreken in zulke gevallen dan ook van 'bezetenheid'.
In deze categorie komen wij in de Bijbel dan ook diverse 'domme' verschijnselen van bezetenheid tegen zoals: doofheid, stomheid (niet kunnen spreken), blindheid, epilepsie, misvormingen, zelfmoordneigingen, tegennatuurlijke seksuele geaardheden, diverse onreinheden, gedrevenheden, schreeuwen/krijsen, e.d.

Over de herkomst van deze (lagere) geesten geeft de Bijbel ons niet veel informatie.
Een nauwkeurige studie van de originele tekst met betrekking tot Noach en de redenen dat God een zondvloed liet komen, toont ons desondanks een glimp van het drama dat zich afgespeeld moet hebben toen geesten van de hogere orde, gevallen engelen, seksuele gemeenschap hadden met vrouwen uit de mensen en hierdoor 'tweeslachtige wezens' op de wereld gezet werden die in de Bijbel 'de reuzen' genoemd worden. (Gen.6:4). Dit waren wezens van minstens 7 meter lengte.
Doordat dit na de zondvloed weer gebeurde was het land Kanaän in de dagen van Jozua nog boordevol van hun nazaten. Het volk Israël was door God voorbestemd om dit 'tweeslachtige geslacht' tot op de laatste uit te roeien. God had dit geslacht 'niet geschapen'. Het was pas ten tijde van David, de man naar Gods hart, dat met de laatste van deze wezens afgerekend werd. Zij zijn letterlijk 'naar de andere wereld' geholpen. Vanuit deze 'andere' wereld komen zij nu op ónze weg in de gedaante van 'demonen'.

Toch zijn deze demonen niet de geestelijke wezens waarvoor wij het meest bedacht moeten zijn. Het zijn de 'hogere' rangorden, de gevallen engelen, die juist de 'God zoekende mens' het meest kunnen benadelen. Ook nu proberen zij weer tot gemeenschap te komen met 'vrouwen uit de mensen', namelijk: de gemeenten van Jezus Christus, de dochters van Sion. Nu uiteraard niet meer op een natuurlijke wijze, hun satanische 'opdracht' is aangepast aan de tijd waarin God met Zijn plan gevorderd is. Nú hebben zij het gemunt op de geestelijke mens en komen zij tevoorschijn als overheden, machten en wereldbeheersers, in de hemelse gewesten. (Ef.6:12).
Vanzelfsprekend kunnen wij tegenover hen de wapenrusting Gods aandoen en het zwaard des Geestes opnemen. Maar voordat wij daartoe in staat zijn, zullen we toch eerst deze invloeden moeten onderscheiden, anders worden wij geestelijke vuistvechters die als een wilde in de lucht slaan. (1 Kor.9:26). Dit is uiteraard niet Gods bedoeling.
Deze hogere geesten houden zich vooral bezig met het infiltreren van het menselijk denken. De prediking van het evangelie van Jezus Christus is in beginsel bedoeld om de mens 'de gedachten Gods' bij te brengen. Deze 'gedachten' worden door de Geest Gods in ons 'gezaaid'. Maar juist daar waar God gezaaid heeft, wil de boze ook een handvol van zijn troep kwijt. Als de zaaier slaapt, des nachts, komt de boze zijn leugen zaaien. In de tijden van beproeving, wanneer de gelovige wankelt of twijfelt, wanneer God even afwezig lijkt te zijn, even lijkt te slapen, wanneer het gezaaide Woord van God vastgehouden moet worden in volharding, ja dat is bij uitstek het moment dat de misleidende geesten toe kunnen slaan om de gelovige op een dwaalweg te brengen.

Voor de meeste goede werkingen die er van Gods Geest uitgaan heeft de boze wel een imitatie. Voor een profetie heeft hij wel een surrogaat dat bijna hetzelfde smaakt. Van dromen en visioenen weet hij ook wel iets te maken. Er was in de dagen van de Bijbel bijna geen koning die niet een stel 'wijzen' om zich heen had die dromen konden uitleggen of de toekomst voorspellen. In onze tijd zien wij een enorme opkomst van al dit soort geestelijke werkingen onder mensen die niet in relatie met God staan door het bloedverbond in Jezus Christus. Vooral in de zogenaamde New Age beweging is het geestelijk geïnspireerd worden razend populair en er is onder hen niemand die het ervaart als een werking van het rijk der duisternis. Het komt allemaal als 'een engel des lichts'.

De invloed van deze 'hogere' geesten, kan van zeer indringende en verstrekkende aard zijn. Afhankelijk van de rang in het vijandelijke kamp reikt ook de invloed van deze gevallen engelen. Bij invloeden die wereldwijd zijn kunnen wij er tamelijk zeker van zijn dat de 'overste dezer wereld' zelf een vinger in de pap heeft. Met name geldt dit voor het ontstaan van godsdiensten op wereldwijde schaal.
Het belangrijkste voorbeeld hierbij is wel de godsdienst die na Christus ontstaan is in de Arabische wereld. In het beginsel hiervan is het gehele scala aanwezig van nepverschijningen, valse openbaringen en profetieën. Een jonge man, die zich geroepen dacht om de mensheid te waarschuwen voor een naderend oordeel van God en een boodschap van bekering predikte, staat hierbij model als de oprechte God-zoeker, die wel de klok heeft horen luiden, maar nooit te weten is gekomen waar de echte klepel hing.
Volgens historische geschriften verscheen hem tweemaal de engel Gabriël, althans, zo stelde deze zich waarschijnlijk voor. Hierdoor begon hij zich te profileren als profeet. Vervolgens kreeg hij een droom of visioen van Jeruzalem en de hemel, waarbij God hem als de kroon en het doel der schepping zou erkennen, evenals de patriarchen en de engelen. (Geciteerd uit de Winkler Prins).

Zonder de gehele boodschap verder uit te pluizen, zal het voor iedere rechtgeaarde christen duidelijk zijn dat de aan hem verschenen engel en openbaringen, nooit van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus afkomstig kunnen zijn. Jezus, die volgens de Bijbel 'aller Heer is', wordt door deze beginselen ver buiten de deur gehouden om zo een ander op de voorgrond te plaatsen die nooit de zonde van de wereld gedragen kan hebben.
Wat een invloed dit soort verschijningen en visioenen kan hebben, zien wij hedentendage aan het zogenaamde 10-40 raam, dat is het gedeelte van de wereldkaart dat nu, ruim 1400 jaar later, het omvangrijke gebied aanduidt van de godsdienst die uit deze beginselen ontstaan is.

In onze westerse wereld, kennen wij nog een tweede voorbeeld van latere datum.
In het Amerika van begin 19e eeuw, verscheen, naar zijn verhaal, aan een 18 jarige jongeman een engel die de plaats van een geheim boek openbaarde. Op grond van de inhoud hiervan, vermengd met Bijbelse ingrediënten is hieruit ook weer een omvangrijke godsdienst ontstaan met in 1840 reeds 12000 volgelingen en hedentendage een halve Amerikaanse staat omvattend en bovendien wereldwijd verspreid.
Uit hetzelfde Amerika, het land dat bekend staat om de grote opwekkingen en opwekkingspredikers, komen overigens wel meer vreemde uitvloeisels van religieuze bewegingen tevoorschijn. Niet altijd in dezelfde sterke mate, hetgeen duidelijk weer te maken heeft met de rangorde van de betreffende misleidende geesten die in die pap een vinger hebben.

En dan hebben we nog een voorbeeld uit de tijd waarin wij nu leven en komen dan een jongeman tegen die diep betrokken geraakt was bij de New Age beweging. Volgens zijn eigen verklaring werd hij jarenlang geleid door een geest die zich 'Jezus' noemde en zich ook zodanig aan hem presenteerde en met hem sprak. Het was uiteraard niet de Jezus Christus uit de Bijbel, zo ontdekte hij zelf ook en is gelukkig tot waarachtige verlossing gekomen. Het toont ons echter wel de mate waarin mensen misleid kunnen worden door openbaringen of inspiraties die net echt lijken, maar het toch niet zijn.
De New Age beweging is bij uitstek een bakermat voor dit soort opkomende invloeden. Velen zoeken naar geestelijke belevingen en komen daarbij niet altijd de juiste wegwijzers tegen.

Je zou eigenlijk kunnen stellen dat, daar waar mensen religieus gezind zijn, daar waar mensen God zoeken, op welke wijze dan ook, wanneer daar gebrek is aan kennis van Gods gedachten en bedoelingen, er juist daardoor een deur wagenwijd open komt te staan voor invloeden die uit de verkeerde pijlkoker komen. En hoe moeilijk is het om mensen los te maken uit geestelijke invloeden die op het niveau van openbaringen tot hen gekomen zijn. Alleen voor hen die bereid zijn om zich vast te houden aan het waarachtige Woord van God is er een weg ter ontkoming.
Met dit Woord van God bedoelen wij: het evangelie van Jezus Christus; de voorschriften en bepalingen van het bloedverbond in Hem; de fundamenten van het christelijk geloof, zoals wij die lezen in Hebr. 6 vers 2 en 3. Deze zijn door God nader uitgewerkt in de evangeliën en brieven van het Nieuwe Testament.
Voor de oprechten gaat het (ware) Licht in de duisternis op (Ps.112:4) en is het mogelijk de valstrikken van de boze te ontvlieden. Om voor zulke valstrikken bewaard te blijven geldt dezelfde formule:

    Zorg ervoor geworteld te zijn in het geschreven Woord van God, naar het evangelie van Jezus Christus.

Notities:

De leerstellige fundamenten van het christelijk geloof:
Hebr. 6:2-3:

  1. Bekering van dode werken.
  2. Geloof in God.
  3. Leer van dopen. (dopen - zelfst. nw. meervoud)
  4. Oplegging der handen.
  5. Opstanding der doden.
  6. Eeuwig oordeel.