Als een engel des lichts

Hoofdstuk 1We gaan het hebben over de meest gluiperige, achterbakse, verdorven en destructieve persoon die er bestaat, namelijk de satan. De persoon die de rechtstreekse oorzaak is van alle geweld, verderf, ellende en ziekte die de mensheid kan overkomen. Hij ziet kans om zijn bemoeienis met de mensen zo te verhullen dat hij daardoor ongemerkt een grote en verderfelijke vinger in de pap houdt. Zou hij zijn slinkse streken openlijk aan ons presenteren, dan zouden wellicht velen van ons hem ogenblikkelijk de rug toe keren. Bij grote groepen mensen is zijn belangrijkste troef echter om hen te laten denken dat hij niet bestaat. Daardoor heeft hij geïnfiltreerd in het wetenschappelijk denken, en vooral ook het theologisch denken, terwijl de wetenschap van de psychologie altijd een handig kanaal is om dit 'denken' te promoten.
Via de psychologie wordt iedere greep van satan op de mens wel op de één of andere manier verklaard op zodanige wijze dat hijzelf, die de oorzaak is van de geestelijke en psychische problemen, altijd buiten schot blijft. Voor de satanisten is de satan niet bang. Zij dienen hem bewust. Zouden zij op de hoogte zijn van het oordeel Gods hierover, dan bedachten zij zich misschien wel.

Wat in dit verband vooral belangrijk is, zijn de methoden waarmee satan óns probeert te benaderen om te verhinderen dat wij in waarheid Jezus Christus dienen en volgen. Wíj weten van zijn bestaan en zijn op de hoogte van zijn slechte plannen. De apostel Paulus kon bovendien zeggen (2 Cor.2:11):

    "Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend."

Maar of wíj dat laatste ook kunnen zeggen is nog maar de vraag.

In dit geschrift zullen we ons daarom verdiepen in zijn belangrijkste truc ten aanzien van gelovigen die van zijn bestaan en bedoelingen weten, namelijk het verbergen of verhullen van zichzelf achter een vermomming.
Hierover lezen we de volgende tekst in de Bijbel, in 2 Cor.11:14:

    Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.


In de context lezen wij dat op dezelfde wijze ook zijn dienaren zich vermommen. Deze vermomming was dermate ondoorzichtig dat zelfs christenen die door de prediking van Paulus tot geloof gekomen waren, niet het verschil zagen tussen echte- en schijnapostelen. Wij hebben geen enkele reden om te denken dat het vandaag anders zou zijn.

"De satan zelf doet zich voor als ..................."
Dit is dus waar het om gaat: doet zich voor als .......... een engel des lichts.
Nu is het niet verwonderlijk dat hierbij de persoonsaanduiding 'engel' gebruikt wordt. Immers, satan is een engel. In de taal van het Nieuwe Testament wordt hetzelfde woord gebruikt om een engel van God aan te duiden of een engel des duivels. Daarom wordt de afkomst van de betreffende engel er dikwijls bij vermeld, bijvoorbeeld in Lukas 1:11:

    "En hem verscheen een engel des Heren ..."

Of zoals in 2 Cor.12:7:

    ..... een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, ......


Er zijn engelen van God en er zijn gevallen engelen die tot het leger van satan behoren. Maar ze blijven het 'wezen' zoals ze oorspronkelijk geschapen zijn, namelijk: engelen. Er is uiteraard wel een groot verschil tussen engelen van 'het licht' en engelen van 'de duisternis'. Gevallen engelen, zoals ook satan, zijn engelen van het rijk der duisternis. Zij staan buiten de gemeenschap met God.
De satan nu, kan, hoewel een engel van de duisternis zijnde, zich voordoen als een engel des lichts. Hij kan het suggereren. Net doen alsof. Ons laten denken dat ....!

Eigenlijk is het nog veel erger. In het Grieks wordt in dit verband het woord gebruikt: METASCHEMATIZO. Dit betekent kort gezegd: zichzelf transformeren.
De satan beschikt dus over de macht of mogelijkheid om zichzelf te laten verschijnen in een andere gedaante. In dit geval in de gedaante van een engel des lichts. Compleet met wit gewaad, eventueel gouden gordels, en niet te vergeten: heldere lichtstralen, een lichtschijnsel.
Dit is toch wel verontrustend. Maar we hoeven echt niet veel moeite te doen om dit soort bijzondere verschijningen in de geschiedenis te traceren. Ze zijn er legio. Eén en ander houdt in dat het in ieder geval visueel niet gemakkelijk is om te onderscheiden van welk leger de betreffende engel afkomstig is. Daar komt een behoorlijke dosis geestelijk inzicht bij kijken.

Toch is er één belangrijke factor die het gewicht aan de juiste zijde van de weegschaal zal doen terechtkomen. De betekenis van het woord 'engel' is in de gehele Bijbel namelijk in de eerste plaats: boodschapper; een gezondene die een boodschap overbrengt.

  • Het zal de boodschap zijn (het woord) welke de engel overbrengt, die doorslaggevend zal zijn.

Stemt het overeen met alles wat reeds geopenbaard is aangaande het evangelie van Jezus Christus? Dat is de vraag waar het in de eerste plaats om gaat. En laten wij ook nu weer niet denken dat het altijd gemakkelijk is om tot het juiste oordeel te komen. Dikwijls zal er toch een breed Bijbels fundament en inzicht voor nodig zijn om tot een juist oordeel te komen. Doordat sommigen in de geschiedenis hieraan gebrek hadden, zijn er diverse religies ontstaan die wel de naam van Jezus Christus zijdelings gebruiken, maar verder een geheel eigen weg zijn opgegaan.

Nu zal de satan, als hij verschijnt als een engel des lichts, altijd een woord aan ons kwijt willen. Door een woord heeft hij de mensheid in het verderf gestort. Door een woord zal hij ons proberen af te houden van Gods Woord dat tot zaligheid, godsvrucht en eeuwig leven leidt. Ja, vooral heeft hij een hekel aan die woorden van God tot ons, waardoor Jezus Christus Zich in volheid in ons kan openbaren.