Als een engel des lichts

Hoofdstuk 4Jesaja 14:12:

  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken.


De situatie waarin de mensheid zich op dit moment bevindt, toont het strijdtoneel waarop de satan verwoede pogingen doet om zijn laatste troeven uit te spelen. 'Wetende dat de tijd kort is,' gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. (1 Petr. 5:8). Altijd maar op zoek naar prooi, welke hij dikwijls vindt onder de mensen die zwak staan of gemakkelijk te misleiden zijn.
Maar ook al wordt hij vergeleken met 'een brullende leeuw', zijn tactieken zijn daarentegen minder opvallend zodat velen hem niet herkennen. Hij kan zo engel-achtig zijn, met een 'charisma' waar je bewondering voor krijgt. Niet voor niets wordt hij daarom in Jesaja 14:12 aangeduid als 'morgenster'. De identiteit waarmee hij geschapen werd is nog steeds actueel, zijn afkomst is 'hemels'. Velen stellen zich de satan voor als een afschrikwekkend gedrogt met bokkenpootjes. Dit is een grote vergissing, kinderlijke bangmakerij, en bovendien een verdraaiing van de feiten, en wie zou daarvan dan de inspirator zijn?
Nee, veeleer moeten wij bedacht zijn op een 'morgenster-achtige' uitstraling waarbij je niet zonder meer het kwade kunt inschatten, maar daarvoor een behoorlijke dosis geestelijk inzicht nodig hebt.
Nog erger wordt het als hij zich gaat profileren en manifesteren als 'zoon des dageraads', als een mensenzoon, en in die hoedanigheid als een zoon van God, maar dan in schijn. U begrijpt wel dat het erg link wordt als de satan zich gaat voordoen als Gods zoon en daarmee simuleert de Christus te zijn. Velen zullen nu zeggen: "Dat staat ver van mij af." Vergis u echter niet! Het is waarschijnlijk dichterbij dan u denkt. Jezus Christus Zelf waarschuwde dat er vele 'valse christussen' zouden komen, geestelijke personen die zichzelf als 'de christus' zouden voordoen. Ook dit is voor vele christenen iets wat in hun eigen besef ver weg is. Laat het ons echter niet ontgaan dat er een geestelijk wezen rondgaat die in staat is zich visueel of 'in de geest' aan ons te presenteren als 'de christus' en daardoor de mogelijkheid heeft om op subtiele wijze ons op de verkeerde weg te leiden. Ter aarde geveld zijnde heeft hij geen schijn van kans meer om nog maar één engel van God in zijn verderf mee te sleuren. Des te meer zal hij zich inspannen om op de aarde zijn troon te bouwen. Daarom wordt hij ook genoemd: overweldiger der volken! (Jes.14:12).

Jesaja 14:13:

  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;
  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.


De hier beschreven 'gezindheid' waardoor de satan als een door God geschapen engel afvallig werd, is echter onveranderd. Wat wij kunnen benoemen als 'oerzonde' is het aan God gelijk willen zijn in autoriteit. Niet aan God onderworpen willen zijn, maar je eigen levensweg willen bepalen. Gelijkwaardig aan God willen zijn.

  "Hij heeft Zijn mening en ideeën, ik heb de mijne. God doet het op Zijn manier, ik doe het op de mijne. Ik wil wel werken in het koninkrijk van God, maar ik doe alles op mijn manier en een ander mag er anders over denken, ik laat iedereen in zijn waarde."

De oerzonde van satan!

Verontrustend is de diepe intentie van de satan om 'zijn troon op te richten en te zetelen op de berg der samenkomst'.
Dit altijd voortdurende hartsverlangen moet ons dubbel waakzaam doen zijn voor ontwikkelingen die steeds weer de kop op steken in de gemeenten van Jezus Christus en alle vertakkingen die het lichaam van Christus kent.
Steeds weer zullen er invloeden zijn zoals:

 • het naar de macht grijpen,
 • door God aangestelde bedieningen omzeilen, passeren of aan de kant schuiven,
 • onbijbelse ideeën of structuren ontwikkelen.


In principe zal satan altijd proberen om binnen het lichaam van Christus volgens eigen concept een nabootsing te creëren van het waarachtige werk van God, op zodanige wijze dat het voor ons moeilijk te herkennen is, maar waardoor hijzelf feitelijk aan de macht komt en alle touwtjes in handen heeft.

Ook het Nieuwe Testament waarschuwt ons voor deze verderfelijke beweegredenen van de satan. Vóór de dag des Heren aanbreekt en de Heer Jezus Christus zal verschijnen, zal er een ontwikkeling van afval zijn onder invloed van

  'de zoon des verderfs', de tegenstander, die zichzelf verheft tegen (of: zichzelf stelt over) al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods (het lichaam van Christus) zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is.
  (2 Tess. 2:3-4).


Wij hoeven er hierbij niet vanuit te gaan dat deze 'zoon des verderfs' een duidelijk herkenbare persoon is die zich ergens op aarde in een bepaald gebouw zal verschansen. Dat zou een veel te duidelijke misleiding zijn waar christenen die enigszins de Bijbel kennen toch niet intrappen. Nee, veeleer kunnen wij deze 'antichrist' beschouwen als één belangrijke onzichtbare geestelijke macht, die zich ontwikkelt in christenen die door gebrek aan kennis van het Woord Gods, ten prooi vallen aan deze werking. Let wel dat de apostel waarschuwde dat het 'geheimenis' (verborgenheid) van deze antichrist alreeds in werking was, toen al. (2 Tess.2:7). Het volledige drama wacht slechts alleen nog op de volgroeiing van deze geestelijke macht IN DE MENS! De opkomst van deze (geestelijke) macht, de mens der wetteloosheid, zal volgens vers 9 gepaard gaan met allerlei bedrieglijke wonderen en krachten. Dat betekent dus dat er bovennatuurlijke gebeurtenissen plaatsvinden waarvan vele christenen zullen denken dat het wonderen van God zijn, terwijl het in feite wonderen des duivels zijn.
Door dit te weten moeten wij niet de kracht Gods totaal buiten werking stellen, maar bedenken dat de wijzen die in dienst stonden van Farao, tot op zekere hoogte dezelfde wonderen konden doen als Mozes die in dienst van God stond. Alleen, zoals de slang (staf) van Mozes hun slangen (staven) opvrat, zo zal de Heer Jezus Christus te juister tijd deze antichristelijke geest machteloos maken door de adem zijns monds. Dus door de kracht van de Heilige Geest! (2 Tess.2:8).

In Matteüs 13 vers 24 t/m 26 waarschuwde de Heer Jezus Zelf ons voor het ontstaan van deze invloeden. Hij deed dat in bedekte termen in de vorm van een gelijkenis met de volgende woorden:

  Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, kwam ook het onkruid te voorschijn.


In de oosterse landen was het gebruikelijk om diverse soorten giftig onkruid te zaaien in de akker van degene op wie men zich wilde wreken. In India b.v. nam men hiervoor soorten onkruid waar vele jaren voor nodig zijn om er weer vanaf te komen. De situatie zoals Jezus die schildert in deze gelijkenis was dus bekend bij zijn toehoorders.
Wat in onze taal vertaald is met 'onkruid' is in het Grieks 'ZIZANIA'. Dit is het gewas met de Latijnse naam 'Lolium termulentum'. Het speciale kenmerk van dit gewas is dat het in de groeifase niet te onderscheiden is van echt koren. Pas als de halm begint uit te lopen blijkt het vijandig gezaaide een vrucht van zwart gekleurd graan op te leveren dat dodelijk giftig is. Het verwijderen tijdens de groeifase is praktisch onmogelijk om twee redenen: ten eerste, dat het zeer moeilijk te onderscheiden is van echt koren; ten tweede, dat tijdens de groei de wortels met elkaar verstrengeld raken, zodat het verwijderen van het ZIZANIA tevens beschadiging of vernietiging van het echte koren zou betekenen.
Als wij verstaan dat het Jezus (de Christus) is die de kinderen van het Koninkrijk der hemelen zaait in Zijn akker welke volgens Zijn uitleg de wereld is, dan verstaan wij ook dat het de 'geest van de antichrist' is die 'antichristenen' (schijnchristenen) plaatst temidden van ware christenen.

Ondanks het feit dat het verschil op zeker moment duidelijk aan de vruchten is waar te nemen, lijkt dit een zaak te zijn die alleen door God Zelf opgelost kan worden. Bij de oogst, de voleinding der wereld stuurt Hijzelf zijn engelen, niet om de christenen weg te halen, maar om de antichristenen tussen de christenen vandaan te halen. (Matt.13:24-30).
Toch mogen wij niet lijdzaam over ons heen laten komen dat de satan nep-koren wil zaaien in Gods Koninkrijk. Er ligt in deze zaak een verantwoordelijke taak bij de bijbelgetrouwe gelovigen om de vijand van deze akker te weren. Want wat lezen wij in deze gelijkenis (vers 25):

  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand.......


Laten we even goed nadenken hierover. Er was 'iemand', de 'eigenaar' van de akker en van het Koninkrijk. (vers 27). En er waren 'mensen' (vers 25). Dit betekent dus eigenlijk dat God in Jezus Christus de zaaier en eigenaar is, terwijl de mensen, de kinderen van het Koninkrijk zelf de rentmeesters zijn en behoren te waken over de door God aan hen toevertrouwde goederen. Uiteindelijk zal God Zich dan weer met het rentmeesterschap bemoeien bij de voleinding, de oogst (vers 39-40). Bij de mens, de kinderen van het Koninkrijk ligt dus de taak en de verantwoording om niet te slapen maar te waken en op deze wijze het sluimerende geheimenis (verborgenheid) van de geest van de antichrist buiten de deur te houden.
Dit principe van verschil tussen echt en namaak vinden wij ook terug in andere geestelijke vormen. De werkwijze van de satan is echter steeds hetzelfde: vermenging (en dus verwarring)! Iets wat net echt lijkt, zaaien tussen het echte.

Iets dergelijks kan ook in ons persoonlijk geestelijk leven plaatsvinden. Wij kunnen geestelijk opgroeien met een 'vermengde evangelieprediking'. Waarheid gemengd met misleiding. In de groeifase is dit dikwijls moeilijk op te lossen vanwege de onherkenbaarheid van het 'valse gewas'. Bij verdere geestelijke ontwikkeling zal er echter in zulke gevallen een proces moeten plaatsvinden waarbij de 'schijn' verbrandt en het echte overblijft.
Een mens nu, die opgegroeid is met sterke geestelijke indrukken zoals leringen, visioenen en krachtwerkingen die van bedenkelijke oorsprong zijn, is zeer moeilijk te bereiken en los te maken uit deze wortels. Hetzelfde geldt ook voor gemeenschappen (gemeenten) die als zodanig tot ontwikkeling zijn gekomen met verkeerde wortels, oftewel een verkeerd geestelijk fundament. Toch zullen zulke gevallen uiteindelijk bij de wortel, het fundament aangepakt moeten worden.

  Wachten wij totdat God dit gaat doen,
  of maken we er zelf ernst mee?