De Laatste Dagen

Gepubliceerd op 17 februari 2017.

Het onderwerp van De Laatste Dagen is niet iets wat in het bijzonder toegeschreven wordt aan degenen die het christelijk geloof belijden en geloven dat de Bijbel het Woord van de levende God is, omdat door alle eeuwen heen van het menselijke tijdperk er mensen zijn geweest die De Laatste Dagen of het einde der tijden, of met nog een andere uitdrukking, het einde van de wereld verwacht hebben. Het is een bekend feit dat alle stammen van de wereld op een bepaalde manier tradities en legendes hebben, welke historische informatie in zich meedragen met betrekking tot een overstroming welke eens de wereld vernietigde als een oordeel van God, vanwege het zondige gedrag van het menselijk ras.

Het klinkt heel aannemelijk dat de historische herinnering aan dit evenement de latente bron is van de hedendaagse verbeelding rond het onderwerp van De Laatste Dagen. Het is absoluut niet verbazingwekkend dat deze verbeelding zou zijn geëvolueerd of gedegenereerd tot mythen, fantasie verhalen, vreemde apocalyptische ideeën en doemdenken. En proportioneel is ook het aantal rare filosofen, sprookjes vertellers, waarzeggers en onheilsprofeten geweest.

Telkens wanneer er een speciale gebeurtenis op handen was zoals interplanetaire speciale momenten of zware aardbevingen en tsunami's, of uitgebreide oorlogen en onlusten onder de naties, zijn er altijd mensen geweest die opkomen met verwachtingen of voorspellingen met betrekking tot De Laatste Dagen of het naderen van het einde van de wereld. En elke keer zijn er ook die deze 'profeten' nalopen, zich verbergen in hun huizen, schuilplaatsen, of op bergtoppen, slechts om naar de echte wereld terug te keren na de verwachte gebeurtenis, en ontgoocheld hun normale leven te vervolgen. Maar ook zijn er mensen die proberen hun fouten te vergoelijken, en evenzo rare verhalen verzinnen of met een slinkse draai van uitstel aan het verwachte einde van de wereld blijven vasthouden. En de zogenaamde profeten? Die houden zich stil en worden verborgen in de vergetelheid en de loop van de tijd welke snel de herinnering aan hen uitroeit.

En de christenen .......? Hoe zit het met hen? Hoe gaan die om met al deze dingen? Helaas kan worden opgemerkt dat veel christelijke bewegingen vaak worden gevangen door dezelfde soort denkpatroon als de stammen van de wereld met het enige verschil dat ze de Bijbel en de profetieën van de Bijbel gebruiken om hun verwachtingen te steunen. Maar vaak leidt dit tot dezelfde soort rare ideeën en doemdenkerij.
De belangrijkste oorzaak hiervan is een gebrek aan historische kennis in samenhang met de Schrift en de verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel en het tijdperk van het christendom. In combinatie met het ontbreken van een zorgvuldige spirituele interpretatie van de metaforen en symbolische taal van de profetieën van de Bijbel, vooral het apocalyptische boek Openbaring, zijn dit de ingrediënten en de bakermat voor nog meer 'fantastisch' uitzicht op 'de eindtijd gebeurtenissen' en 'het einde van de wereld'. Veel van die denkbeelden zijn niet realistisch, absurd, niet Schriftuurlijk en misleidend. Van dergelijke denkbeelden komen ideeën van auto's zonder bestuurder, vliegtuigen zonder piloot, mensen die abrupt verdwijnen enz., allemaal omdat ze door een soort van 'opname' weggenomen worden en de wereld kennelijk gewoon zijn koers vervolgt. Dergelijke ideeën zijn zo in tegenspraak met de Bijbel, dat het moeilijk te geloven is dat er christenen zijn die dit gedachtegoed ondersteunen. Maar ze doen het, en produceren er zelfs domme films over.

Als één van de resultaten van een gebrek aan historische kennis, worden voorspellingen in de Bijbelse profetieën, evenals die uitgesproken werden door onze Heer Jezus Christus zelf en de apostelen, voortdurend geprojecteerd in de toekomst of naar voren geschoven alsof er niets in is dat alreeds een vervulling heeft bereikt.
Daarentegen moeten we die uitspraken bestuderen, gezien het feit dat na bijna 2000 jaar christendom de meeste voorspellende profetieën reeds vervuld zijn. Een diepgaand onderzoek naar de oudtestamentische profetieën met betrekking tot het volk van Israël en hun terugkeer, bijvoorbeeld, zal ons op verschillende manieren de vervulling ervan laten zien in hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Evenzo in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld, zien we de val van Jeruzalem voorspeld door de Here Jezus in Mattheüs 24, en vervuld in de eerste eeuw. Zonder in details te treden in dit korte artikel, kunnen we de meeste voorspellingen in dit hoofdstuk beschouwen als vervuld, ten minste op één manier.

Het onvermogen om metaforen en symbolische taal te interpreteren, wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een onontwikkelde staat van geestelijk denken. De apostel Paulus zei dat als we nog steeds 'melk' als voedsel nodig hebben, zijn we niet klaar voor de 'vaste spijs'. (Volgens Hebreeën 5:12). En in Spreuken 1:5-7 lezen we:

"De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak."

En ook hierbij kan historische kennis een nuttige sleutel zijn voor interpretatie als we de manier leren waarop wijzen van het Midden-Oosten in die dagen verborgen taal gebruikten om hun uitspraken te communiceren.
Maar bovenal moeten we begrijpen dat de 'openbaringen' van de Geest van God ook moeten worden geopenbaard - geïnterpreteerd aan het menselijk denken door dezelfde Geest. Zoals de apostel Petrus zei in 2 Petrus 1:20-21:

"Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken."

Dat betekent dat wanneer het nodig is om profetieën van God te interpreteren, wij de inspiratie, leiding, of openbaring dezelfde Geest nodig hebben. Als dit ontbreekt, dan verwilderen wij, misleid door onze eigen geest of door kwade geesten. En dit is waar wij ons zeer van bewust van moeten zijn, dat boze geesten staan te popelen om onze denkwijze te beïnvloeden, want dit is hun doel: om daardoor wereld te beheersen! Dat is precies ook de reden waarom zij wereld-geesten genoemd worden, en hun leider: heerser of overste van deze wereld. Hun enige motivatie is om de wereld te regeren, dat wil zeggen: de mensen die geen deel hebben aan Christus. En hoe willen zij deze actie uitvoeren? Door het voortdurend inspireren en voorspellen van hun 'agenda' en 'programma' in de denkwijzen, de gedachten van de volkeren, waarbij hun belangrijkste instrumenten zijn: valse profetie, verkeerde interpretatie, en doemdenken. En velen geloven hun samenspanningen. Dit is de manier waarop zij proberen hun plannen en het beheersen van wereld door te voeren.

Maar .......
Dit kan alleen in beperkte mate worden uitgevoerd. Omdat hun grenzen worden bepaald door de ene en enige God, op dezelfde manier als de zee wordt beperkt door het zand en de duisternis wordt beperkt door het licht van de eeuwige God, door Zijn Zoon, die het licht IS, Jezus Christus. HIJ IS HEER!

Welnu, met betrekking tot de expressie De Laatste Dagen die op verschillende plaatsen in de Bijbel in beeld komt, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, hebben we het in de eerste plaats nodig om een goede perceptie te verwerven van wat hiermee bedoeld wordt en onze beeldvorming te ontdoen van wat het niet is. Het is niet 'de laatste dag', 'de dag des oordeels', 'het einde van de wereld' of 'de dag van de opstanding'. Dit zijn allemaal verschillende begrippen.
Ten tweede moeten we ons ervan bewust zijn dat in de tijd van de Bijbelschrijvers, er niet zoiets was als een Gregoriaanse kalender. Er was niet een chronologisch tijdsverband met decimale nummering zoals dat waar wij aan gewend zijn. Er was geen besef van het verdelen van perioden in tientallen, honderden of duizenden. Dat systeem is ontstaan in de 18e eeuw. In die vroegere tijden telde men met generaties en door de registratie van het begin en het einde van de regeringsperioden van koningen. Ze gebruikten uitdrukkingen als vóór of na, of uitdrukkingen als een korte tijd, een lange tijd, ver weg in het verleden, of ver weg in de toekomst. Trouwens, het Hebreeuwse woord voor eeuwigheid is hetzelfde woord als waar een zeer lange tijd mee bedoeld kan zijn.

De uitdrukking De Laatste Dagen verschijnt in het Oude Testament in het bijzonder in profetieën en is in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen aangehaald door de apostelen. De uitdrukking kan duiden op een verre toekomst, maar ook op het einde van een bepaalde periode, of de laatste periode. In profetieën wordt het voornamelijk beschouwd als de periode van de Messias. Dit zal meer duidelijk worden als we onderzoeken hoe de apostelen omgingen met deze uitdrukking.
We zien in Handelingen 2:17 dat de apostel Petrus deze uitdrukking gebruikt om de profetie van Joël 2:28 uit te leggen, waar staat:

"Daarna zal het geschieden ..."

Nu merken wij op dat Petrus die uitdrukking 'daarna' weergaf met de woorden De Laatste Dagen, en daarbij uitlegde hoe de profetie van Joël op dat moment tot vervulling kwam. Met andere woorden, de tijd van de Messias, de laatste dagen, zijn op dat moment begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest, oftewel de feitelijke regering van Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader, wat dus NU is.

Op dezelfde manier Hebreeën 1:2:

"… heeft Hij nu in het Laatst Der Dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft."

waarbij we duidelijk zien, dat er niet alleen gesproken wordt van De Laatste Dagen, maar dit direct verbonden wordt met het heden, NU.

Naast de uitdrukking De Laatste Dagen, maken sommigen van de apostelen ook gebruik van de uitdrukking Het Einde Der Tijden. Bijvoorbeeld, 1 Petrus 1:20:

"Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij Het Einde Der Tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God ……."

Daarom moeten wij ons bewust zijn van het feit dat de laatste dagen, of de laatste tijd of tijden, de periode beschrijft waarin we NU leven. Er is derhalve geen reden om ons op de toekomst te concentreren aangaande gebeurtenissen die alreeds in het verleden gebeurd zijn of juist op dit moment, in het heden, actief zijn.

Wanneer nu ons denkpatroon aangaande deze zaken ge-reset is, kunnen we sommige andere uitspraken van de apostelen opnieuw tot ons door laten dringen:

Jakobus 5:2-3:
"Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het De Laatste Dagen zijn."
2 Petrus 3:3-4:
"Dit vooral moet gij weten, dat er in De Laatste Dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen ……."
1 Johannes 2:18:
"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen opgestaan; en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is."
Judas 1:18:
"Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen."

We kunnen nu dus vaststellen dat al deze dingen al actief zijn op dit moment. De rijke is in gevaar omdat zijn vlees zal worden opgevreten door het vuur, niet in de toekomst, het proces is al actief.
De spotters die spotten over de komst van de Heer doen dat al bijna 2000 jaar, en wandelen volgens hun eigen begeerten.
De geest van de antichrist heeft zichzelf in de afgelopen eeuwen in ruime mate geopenbaard. Johannes zei 1900 jaar geleden dat er al vele antichristen waren opgestaan op dat moment (degenen die in de geest van de antichrist wandelen), en daarom wisten zij toen al dat het de laatste ure was.
En door alle eeuwen heen van het christendom en ook nu, zien we duidelijk dat er velen zijn die wandelen (leven) volgens hun eigen goddeloze begeerten. Zoals Judas had gezegd.

2 Timotheüs 3:1:
"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen ……."

En die zware tijden waar Paulus over sprak waren er feitelijk al vanaf het begin van het christendom en hebben zich alleen maar vermeerderd. Wat anders te denken van al de vervolging en het vloeien van het bloed van de vele christenen die tijdens de eerste eeuwen werden gekruisigd en in brand gestoken? En wat te denken van de Middeleeuwen, waarin veel christenen werden gemarteld en stierven op de brandstapels?
Maar ook dit is waar en actief op dit moment:

1 Petrus 1:5:
"…. voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd."

Tot besluit:
Laten we ons geloof in en verwachting van de manifestatie van de heerlijkheid van God niet verschuiven naar de toekomst. En als we nog niet de volledige vervulling ervan in deze laatste tijd hebben gezien, laten we dit dan verwachten met standvastigheid. Want dit is de wil van God, dat Zijn verlossing door Jezus Christus volledig zal worden onthuld in De Laatste Tijd.
Welke NU is.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Nodig ons dan uit om in uw gemeente een uitgebreide serie Bijbelstudies hierover te verzorgen.