Drie-eenheid

Vraagstelling:

 

 1. Hoe verklaar je de drie-eenheid van God?
 2. Hoe verklaar je de goddelijkheid van Jezus Christus?
 3. Op welke wijze bestond Jezus voor de maagdelijke geboorte?

 

 

In de eerste plaats moeten we ons realiseren dat het menselijke verstand niet toereikend is om het wezen van God volledig te bevatten. En dit komt doordat Hij God is en wij dat niet zijn. Als wij er wèl toe in staat zouden zijn, zouden wij 'boven' Hem zijn en dus 'Zijn schepper' zijn inplaats van Zijn schepselen.
Op dezelfde wijze als wij het concept van eeuwigheid niet kunnen bevatten, het feit dat er nooit een begin is geweest en er ook nooit een eind zal zijn, zo is het ook met het wezen van God. Hij is de eeuwige, zonder begin en zonder einde. Daarom is Hij de IK BEN.
En net zoals Zijn eeuwigheid niet te begrijpen is, zo is het ook met Zijn drie-eenheid, meervoudig en toch één Persoon.
Maar om de zaken niet te moeilijk te maken ..... op de vraag "Hoe kan God tegelijkertijd een vader en een zoon zijn" kan ik op mijn beurt de vraag stellen: "Hoe kan ik zelf tegelijkertijd een vader en een zoon zijn."
Welnu, dit is niet zo moeilijk, het is nogal vanzelfsprekend dat ik dat kan. De reden dat dit goed te begrijpen is, komt doordat mijn vader en mijn zoon niet dezelfde personen zijn.

Maar het feit dat ik als één persoon geïdentificeerd kan worden als meer dan één persoonlijkheid, opent wel enig perspectief. Op dezelfde wijze is het voor mij ook mogelijk om te zeggen dat ik een schrijver, een technicus, een autorijder, een echtgenoot, een bijbelleraar, enz. ben, en toch maar één persoon.
Dit zijn dus allemaal 'werkingen' overeenkomstig identiteit en bekwaamheid.

Nu wat God betreft, moeten we ons realiseren dat alles wat van God gezien of gekend kan worden door Zijn 'werken' ( Romeinen 1:20 ), een onderdeel is van Zijn wezen. God is niet een Schepper omdat Hij dingen schept, maar Hij schept dingen omdat Hij een Schepper is. God is niet een genezer omdat Hij geneest, maar Hij geneest omdat Hij een genezer is. Hij was al een genezer voordat er ooit ziekte bestond.
En zo is het met al de kenmerken van Zijn persoonlijkheid. God is Schepper, God is liefde, God is vergever, God is hersteller, God is rechter.
Daarom kunnen we dus ook zeggen: God is Vader, niet omdat Hij een Zoon heeft, maar omdat Hij het is. En ook: God is een Zoon, niet omdat Hij een Vader heeft, maar omdat Hij het is. En verder: God is Geest, niet omdat Hij er één heeft, maar omdat Hij Geest is.
Welnu, met deze feiten hebben wij een solide fundament voor onze conclusie dat God in Zijn wezen is Vader, Zoon, en Geest.

Op dit punt zouden wij wellicht de vraag willen stellen: "In welke vorm of met wat voor verschijning manifesteert God Zichzelf?"

In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 1, zien wij dat de apostel een klein beetje ontsluierd van het grote geheimenis als hij verklaart:

 • "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."

God is een denker, maar ook een spreker. Hij manifesteert Zichzelf door spreken. Woorden zonder een persoon die ze spreekt, zijn slechts woorden. Maar zij zijn een deel van een persoon wanneer ze geproken worden. De persoon en de woorden zijn hetzelfde: "....... en het Woord was God."

En het gaat verder: "Dit was in den beginne bij God." (KJV: Hij was in den beginne bij God.)
Hier zien we dus dat de manifestatie van God in Zijn Woorden, 'dit' genoemd wordt, terwijl 'dit' verklaard wordt Jezus Christus te zijn, de Zoon van God: "Het Woord is vlees geworden ....... en het heeft onder ons gewoond ..." (vers 14).

Merk nu op dat "Het Woord dat vlees is geworden" in de vorm van een menselijk lichaam genaamd 'Jezus Christus', niet zelf 'sprak' totdat Hij 'connectie' had met de kracht die deze woorden ook praktisch kon waarmaken. Als mens 'sprak' Hij natuurlijk wel met vrienden, ouders, leraars, en zo. We lezen hiervan bijvoorbeeld in Lukas 2:46-52, waar Hij in gesprek was met leraars en hen vragen stelde en antwoorden gaf, en zij waren ontsteld over Zijn begrip. We weten ook dat Hij was onderwezen om te lezen en te schrijven en om de Schriften te kennen:

 • Lukas 4:17-18. Lezen.
 • Johannes 8:6. Schrijven.
 • Lukas 24:27. Kennis van de Schriften.

Maar het 'goddelijke spreken' deed Hij niet uit zichzelf maar Hij sprak alleen dat wat de Vader Hem gezegd had te spreken. En al dit 'spreken' werd effectief gemaakt door de kracht van de heilige Geest. En wanneer begon dat? Op het moment dat Hij Zijn 'connectie' verkreeg, toen Hij opstond uit het doopwater, toen de hemelen werden geopend, toen 'God de heilige Geest' neerdaalde om de 'connectie' tot stand te brengen met 'God het Woord' om zo in beweging te komen als 'God de Zoon' in de aardse omgeving.
In deze gebeurtenis herkennen we God de heilige Geest als de effectieve en realiserende kracht van Gods persoonlijkheid zoals Hij ook zei in Handelingen 1:8:

 • "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt."

Het is onmogelijk voor het Woord van God om effectief te worden zonder de kracht van de heilige Geest. Zij gaan altijd hand in hand – omdat zij ÉÉN zijn!

Daarom weten wij nu betreffende God dat Hij een Persoon is, dat Hij woorden spreekt, en dat Hij de macht heeft om deze woorden te vervullen, zonder enige limiet.
Wellicht zien wij nu duidelijk het onderscheid tussen:

 • de gedachten van Degene die het initiatief neemt, de Vader,
 • de Woorden die uitgaan van Zijn mond, de Zoon,
 • en de macht om het te bekrachtigen, de heilige Geest.
 • "Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één.
 • ( 1 Johannes 5:7 ).

En zo zullen wij dus ook duidelijk begrijpen hoe alle dingen geschapen zijn 'in Hem' en 'door Hem'. Alles wat God schiep werd door Hem uitgesproken 'in' Zijn Woorden en werd gemanifesteerd 'door' Zijn Woorden door de kracht van Zijn Geest. Dit is wat wij lezen in Genesis 1, waar wij al de drie kenmerken van Gods wezen in werking zien. In het Woord en door het Woord zijn alle dingen geschapen. Het was 'in' en 'door' Jezus Christus.
Was Hij daar alreeds? Jazeker, dat was Hij. In de vorm van een lichaam? Nee. Dat wil zeggen .... niet in een aards lichaam of zogenoemd: vlees.
Maar Hij was daar voorzeker. Hij heeft ons zelf onderwezen:

 • "Voorwaar, Voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik."
 • ( Johannes 8:58 ).

En ook:

 • "En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was."
 • ( Johannes 17:5).

Er is daarom geen twijfel mogelijk dat Hem die wij kennen als Jezus Christus, reeds bestond vóór de schepping als deel van Gods persoonlijkheid: Zijn Woord.

Had Hij in die vorm ook een lichaam? .... was een gedeelte van de vraagstelling.
Misschien moeten wij in ons denken een verschuiving laten ontstaan ten aanzien van de perceptie van een persoon als zijnde iemand in een lichaam, naar de perceptie van iemand met een persoonlijkheid. Op die manier wordt het duidelijk een stuk gemakkelijker om te begrijpen dat een persoon kan bestaan uit 'meervoudige persoonlijkheids kenmerken' inplaats van één lichaam.
In deze context zou je ook de vraag kunnen stellen: "Had de Geest van God een lichaam toen Hij van de hemel neerdaalde om Zich te verbinden met de Zoon? We weten uiteraard dat er een visuele manifestatie was in de vorm van een duif, maar dat betekent natuurlijk niet dat Hij, de Geest, altijd en alleen, zich vertoont als een duif. In Handelingen 2, waar de Geest werd uitgestort over de gelovigen, werd dit gemanifesteerd als vuur. Wat wij met onze ogen zien is daarom geen definitie van Zijn lichamelijke vorm.
En hetzelfde geldt ook voor de Zoon. Zijn lichamelijke vorm was niet de voornaamste identificatie van zijn persoonlijkheid. De voornaamste identificatie was de identiteit van de Persoon IN het lichaam. Hij zei:

 • "De werken die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij."
 • ( Johannes 10:25b ).

Er is ook gezegd:

 • "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen."
 • ( Johannes 1:18 ).

En alhoewel niemand ooit God heeft gezien, zijn er verschillende grote mannen Gods geweest aan wie een glimp van Zijn wezen werd getoond – niet Zijn lichamelijke vorm – het is Zijn wezen waar het allemaal om gaat. Wij moeten Hem leren kennen in Geest en in Waarheid, en zó Hem aanbidden.

Er is geen twijfel over dat er lichamen zijn in het hemelse. 1 Korintiërs 15 onderwijst ons omtrent deze zaken en in het 40e vers laat het ons zien dat de hemelse 'lichamen' niet zijn zoals de aardse.
Of God een lichaam heeft of niet, wordt door de Bijbel niet benadrukt.
Het zou uiteraard zo kunnen zijn dat Hij het heeft; Hij heeft tenslotte de mens geschapen naar Zijn 'beeld'. En wanneer wij Hem ooit zullen zien in een lichaam, is de kans zeer groot dat Hij lijkt op Jezus. Tenminste, dat is de beschrijving die de apostel Johannes ons geeft in het boek Openbaring, hoofdstuk 1 vers 12-20, en hij zag de Alfa en de Omega, Degene die ook zit op de troon, volgens hoofdstuk 21:5.
Is Jezus God?
Natuurlijk is Hij dat.
Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?
( Markus 2:7).